خنده متولدین ماه ها :


فروردین: اکثرا پوزخند میزنند بس که مغرورا

اردیبهشت : با صدای بلند میخندند اما دلنشین😃

خرداد :بسیار زیبا و دلنشین میخندند این ادما😍

تیر:بخاطره شخصیته مهربونشون از ته دل قهقهه میزنن😂

مرداد:این افراد کلا دیوانه وار میخندند😆

شهریور : لبخند ملیح و زیبایی دارن😇

مهر : زیاد نمیخندد ولی وقتی بخندد پخش زمین میشود

آبان: با عشوه میخندد😯

آذر :خنده های زورکی دارن فقط😀

دی: همیشه خندان است😑


بهمن :خنده هایی آرام و ناز دارن این خوشکلا😚

اسفند : ظریف میخندد خیلی گوگولین☺️


نظر ولایک حتما یادتون نره.