سر کلاس آمادگی دفاعی بودیم

دوستم پرسید اگر در زمان جنگ وقتی کسی دستشویی بود

و اونجا خمپاره میزدند اون شخص چیکار باید میکرد؟

معلم هم که شوخ طبع بود گفت:

لابد اونا قبل از اینکه خمپاره بزنن یه سوتی هم میزدن

اون هم سرفه میکرد اوناهم میفهمیدند

خمپارو رو بر میگردونند