خر و خروس وسگ داشتن از ایران میرفتن... 


علتشو پرسیدن 

خروس گفت:اینقدر ساعتو عقب جلو کردن نمیدونم کی بخونم کی نخونم؟! 

سگ گفت:نفهمیدم من باید دزدا رو بگیرم، ۱۱۰ باید بگیره، یا گشت میگیره؟!!!😡

خر هم گفت:منم نفهمیدم من خرم،ملت خرن، اینای که پراید ۳ میلیونی میخرن ۳۵ میلیون خرن، اصلا اینقدر خر تو خره که هویت منو ریختن بهم!!