بگو دوچرخه...سیبیل بابات میچرخه

بگو فرانسه...بابات قد آدامسه

بگو خاک انداز...خودتو جلو بیانداز

بگو متکا...بخور از این کتکا

بگو باد بزن...بروسرکوچه داد بزن

بگو پنیر...برو یه گوشه بمیر

بگو شامپو...بیا بغلم گامبو.. 

بگو سه هفتا بیس و یکی...خاک تو سر تو یکی

بگو چاقو...برو بچه دماغو

بگو اشرف...دلم برات قش رف

بگو داوود...لای دهنت وا موند

بگو پنکه...تنبون بابات تنگه

بگو آدامس...بپر تو آمبولانس

بگو فیتیله...فردا تعطیله

بگو بشکه...سیبیل بابات خشکه

بگو پشتی...چرا منو کشتی

بگو مرسی...بچه خرسی

بگو گلابی...رییس مسترابی

بگو دمپایی...برو بغل زندایی

بگو صابون...لیز بخور برو تو خیابون

بگو عدسی ...فردا مرخصی

بگو لوبیا...فردا زود بیا

بگو 7...سرت کلاه رف

بگو 2...بقیش بدو

بگو جاسیگاری...فردا میری خواستگاری

بگو گاری...شتلق(یه سیلی زدم یادگاری)

بگو1...بترک

بگو مسخره...اسم بابات اصغره

بگو هلو...بپر تو گلو

بگو کشتی...بیا بغلم مشتی

بگو راس میگی...کاستو بیار ماس بگیر

بگو کشتی...با نامزدت میگشتی

بگو حقته ...فردا شب عقدته

بگو کشتی...من خوشکلم تو زشتی.

یاد اون دوران که با این حرفا خوش بودیم،بخیر.

نظر ولایک حتما یادتون نره.