مردی خواست ماشینش را بشوید اول پلاکش را شست؛دوستش پرسید برای چی اول پلاکش را می شویی؟

مرد گفت:دفعه قبل همه ی ماشین را شستم وقتی رفتم پلاکش را بشویم دیدم ماشین مال خودم نیست.