اگر موجودات فضائی به زمین بیان:


ژاپنیها : چطوری از علم پیشرفته اونها استفاده کنیم؟!

روسها : سفینه، تسلیحات و تجهیزاتشون رو چجوری کش بریم؟!

آمریکایی ها : چطور باهاشون بجنگیم و نابودشون کنیم؟!!

ایرانیا : آیا عقد با زن فضائی شرعاً جائز است؟؟؟!!!?