اعتراف میکنم که وقتی

.

.

.

یکی به موبایلم زنگ میزنه و بهم میگه:

صدات قطع و وصل میشه ...

بدون اینکه هیچ تکونی به خودم بدم میگم الان خوب شد؟؟؟

99% میگن آره آره الان خوبه😜