دنیا چه قشنگ است اگر جنگ نباشد

بی پولی یک مرد بر او ننگ نباشد


دنیا چه قشنگ است اگر دست گرفتار

در قافیه ی زندگی اش تنگ نباشد


دنیا چه قشنگ است اگر در گذر عمر

آنکس که تو دلدادیش هفرنگ نباشد


دنیا چه قشنگ است اگر بلبل مستان

از هجر گلش غمزده, دلتنگ نباشد


دنیا چه قشنگ است اگر آن دلِ دلبر

در پاسخ دلدادگیم سنگ نباشد


دنیا چه قشنگ است اگر در ره یاری

این پای خدادادیمان لنگ نباشد…