‏بیک مهربان تعطیل شدی ولی انقدر مهربون و جنتلمن بودی که اگر بچه ای به اشتباه سر خودکار رو قورت داد هوا بتونه تا امدن امبولانس به راحتی داخل نای رد شه.