شجاع ترین آدمها کیا هستند ؟


معلم به بچه ها گفت : 

" تو یه کاغذ بنویسید به نظرتون شجاع ترین آدما کیان ؟ بهترین متن جایزه داره "


یکی نوشته بود: غواص که بدون محافظ تواقیانوس با کوسه ها شنامیکننه 

یه نفر نوشته بود : 

اونا که شب میتونن تو قبرستون بخوابن 

یکی دیگه نوشته بود : اونایی که تنها چادرمیزنن تو جنگل از حیوونا نمیترسن . و...


هر کی یه چیزی نوشته بود اما 

این نوشته دست ودلشو لرزوند ، تو کاغذ نوشته شده بود : " شجاع ترین آدما اونان کـه خجالت نمیکشن و دست پدرمادرشونو میبوسن...نه سنگ قبرشونو...!!! "


قطره اشکی بر پهنای صورت معلم دوید به همراه زمزمه ای ...افسوس منهم شجاع نبودم...


یادمون باشه 

تو خونه ای که [بزرگترها] کوچک میشن 

[کوچکترها] هرگز بزرگ نمیشن