نو که میاد به بازار

کهنه میشه پشت خطی ..😐

میشه 10 تماس بی پاسخ ..ʘ͜͡ʘ

میشه عــــــه مگه زنگ زدی؟؟؟ 😳

میشه ببخشید خوابـ بودمʘ͜͡ʘ

میشہ گوشیم دستـ خودم نبود..🙄

میشه الان جاییم خودم زنگ میزنم 😁


میشه مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد...ʘ͜͡ʘ

میشه

Online

Online


Online

Online

Online


Online