سست ترین کلمه "شانس"است... 

به امید آن نباش. .

محکم ترین کلمه "پشتکار"است...

آن را داشته باش. .


سالم ترین کلمه "سلامتی"است... 

به آن اهمیت بده. .

شایع ترین کلمه "شهرت"است... دنبالش نرو. .

ضروری ترین کلمه "تفاهم"است... 

آن را ایجاد کن. .

دوستانه ترین کلمه "رفاقت"است...

از آن سوءاستفاده نکن. .

اصلی ترین کلمه "اطمینان"است... 

به آن اعتماد کن. .

ضعیف ترین کلمه "حسرت"است... 

آن را نخور😊