خیلی جالبه حتما بخونین!


ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ 


1- ﻓﺮﻭﺩﯾﻦ= سلطان گروه 😈


2- ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ= گل گروه 🌺


3- ﺧﺮﺩﺍﺩ = شیطون گروه 😎


4- ﺗﯿﺮ= نانازه ﮔﺮﻭﻩ ☺️


5- ﻣﺮﺩﺍﺩ= عشقه گروه 😍


6- ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ= ﺍﻟﻤﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ 💎


7- ﻣﻬﺮ= ﺩﮐﺘﺮ ﮔﺮﻭﻩ 👷🏻


8- ﺁﺑﺎﻥ= باحاﻝ ﮔﺮﻭﻩ 😜


9- ﺁﺫﺭ = عزیزگروه 😌


10- ﺩﯼ =فعال گروه 🗣


11- ﺑﻬﻤﻦ = هنرمند ﮔﺮﻭﻩ 👲🏻


12- ﺍﺳﻔﻨد=جیگر گروه 🤗


نظر و لایک حتما یادتون نره.