*با چهار کس مهربان باش*:-

پدر🏻

مادر👵🏼

برادر👱🏻

خواهر🙎🏻

*از چهار چیز به خدا پناه ببر* :-

همّ🌟

حزن🌺

ناتوانی🌟

بخل🌺

*به چهار کس سخت نگیر* :-

یتیم🍁

بیچاره🌷

فقیر🍁

مریض🌷

*به چهار چیز خود را آراسته کن* :-

صبر🌵

بردباری🍀

علم📙📙

کرم🌹

*به چهار گروه نزدیکتر شو*:-

مخلص🌸

باوفا💖

کریم🌸

صادق💖

*با چهار کس دوستی مگیر* :-

دروغگو🌺

دزد🌱

حسود🌺

لجباز🌱

*چهار کس محرومشان نکن* :-

همسرت🌸

فرزندان🌾

آشنا و فامیل🌸

دوستانت🌾

*چهار چیز کمش خوبه* :-

خوراک💐

خواب🌼

تنبلی💐

پر حرفی🌼

*چهار چیز قطع مکن* :-

نماز🕌

قرآن📔

ذکر خدا ☝️

صله رحم🌷