شخصی عاشق خرید ماشین بود وهر ماشینی را که می خرید،چند روز بعد دو میلیون زیر قیمت می فروخت.

او خیلی زود میلیونر شد!چطور چنین چیزی ممکن است؟!با دلایل بگویید.