مومنان در دنیا پی بردند که برای عبادت افریده شده اند. فهمیدند که نباید به چیزی جز بندگی خداوند بها بدهند. اینک در بهشت که همه چیز برایشان فراهم

است،باز هم در پی نوربیشترند. یاد خدا بیشتر از گشت و گذار در گل و گلزار به ان ها لذت می بخشد.