در شبکه اصفهان دیده اید که اصفهانی ها زندانی ها را ازاد می کنند و بعد از مردم می خواهند که به زندانیان کمک کنند من (یک میلون با کمک بابام)کمک کردم و بهش گفتم که اسمم را نگویند شما هم کمک کنید به جایی نمی خورد.