در این جمله یک چیز با حال وجود داره پیدا کنید به خدا خیلی با حاله:

شو همره بلبل  ب لب هر مهوش 

فقط خدایی نظر بدید-پاسخ:این جمله رو برعکس بخونید دوباره همان جمله است

حال کردی