نام یک جزیره ایرانی که اگر برعکس شود به معنای تکالیف دانش اموزان است؟