فسقلی میره خونه عموش و خیلی شیرینی و اجیل می خوره!

عمو:فسقلی! اومدی عید دیدنی یا عید خوردنی؟

فسقلی:هر سه تاش!

عمو:چی؟هر سه تاش! سومیش دیگه چیه؟

فسقلی:عید گرفتنی!

ههههههههههه