هر کی تونست سن منو حدس بزنه جایزه ان ؛ص....ل.....ت است