به یکی گفتن اسم یه میوه خوشمزه،اب دار و شیرین رو بگو.

گفت:خیار

گفتن:کجاش اب دار و شیرینه؟

گفت:معلومه تا حالا با چایی شیرین نخوردیش!