خوابیدن و تنبلی در اذر جیز است

تا موقع امتحان زمان نا چیز است

در خواب به گوشم امتحان گفتند:

ای جوجه بیا که اخر پاییز است.