درسامره چاهی است،اب خوش و ساکنی دارد و اگر خشت خام در ان بیندازد،از ان صدا های عظیم می اید تا سه ساعت بگذرد و اب گرم شود و 

ساکن گردد وبر سر گوه سر ندیب چاهی ست،هر که در ان نگاه کند،سنگی به وی اید مانند تیر،و نگاه کننده رامجروح کند وکسی نداند که چیست.