تقدیم به کسایی که از ریاضی بدشون می یاد!

ریاضی عجب درس بامزه ای است

نه دشوارهست ونه دشوار نیست

پر است از خم و پیچ و ازمنحنی

فقط ضرب و تقسیم و امار نیست

صدایش به گوش همه اشناست

ولی راستش مثل گیتار نیست

عجب است پرگار دارد دو پا

ولی بر تنش هیچ دشوار نیست

تعجب ندارد در این وضعیت

که ترسیم خط کار پرکار نیست

ولی جذر و مجذور را هیچ وقت

نفهمیده ام،گرچه دشوارنیست

معلم به من گفت:((مجذورسه))

به او گفتم:((ایاصد و چهار نیست؟))

نگاهی به من کرد و فرمود:((نه!

تمرگز در این کله انگار نیست))

خجالت کشیدم کنم اعتراف

که با بنده این حافظه یار نیست

من این درس را خواندم شصت بار

به جای خودم جای تکرار نیست

ولی راستش ساعت هشت صبح

دریغا که شاگر هشیار نیست