اقا دیروز سوار اسب شدم،صاف حرکت می کرد.مگر نباید مثل حرفL انگلیسی حرکت کند؟