این جا که می بینی

دارم برایت شعری می گویم

یک کوچه در باران

یک باغ گل

بک کلبه ارام چوپی نیست

این میز سفت واین سکوت سخت

این برگه خالی..............

انگار خودکارم برای امتحان دادن

خودکار خوبی نیست.