فکر کنم نمره های کارنامه من امسال اینه: 

قران:19

هدیه:20

تفکر:19

علوم:18

فارسی:18

ریاضی:15

انشا:19

املا:20

کاروفناوری:20

هنر:19

عربی:18

زبان انگلیسی:18

امیدوارم شما هم نمره های خوبی بدست اورید.