زیرانداز همراه


حوله


خشک کردن ظروف غذا🍝🍳

گرفتن آب بینی👃


بادبزن💨😂


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مخفی کردن کادو🎁


هدایت کردن مرغ ها🐔 به طرف لانه🏠


و سایر موارد که به عقله ما قد نداد دیگه ‼️😝