از 3 نفر هرگز متنفر نباش:

فروردینی ها، مهری ها، اسفندی ها

چـون بهتـرین هستند️


سه نفر را هرگز نرنجون:

اردیبهشتی ها، تیری ها، دیماهی ها

چـون صادق هستند❤️


سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن:

شهریوری ها، آذری ها، آبانی ها

چـون به درد دلت گوش میدهند❤️


سه نفر رو هرگز از دست نده:

مردادی ها، خردادی ها، بهمنی ها

چـون دوست ِ واقعی هستند❤️