پلیسا دوست دارن ما جرم کنیم


دکترا دوست دارن ما مریض بشیم


دندون پزشکا دوست دارن دندونای ما فاسد بشه


مکانیکا دوست دارن ماشینامون خراب بشه


فقط این دزدا هستن که آرزوی یه زندگی پر پول و موفق و خوب برامون دارن


خدا نگهدارشون باشه

نیت خیلی مهمه 😂😂😁