‏بابام اومده میگه چرا این سشواره باد نداره؟


منم گفتم: فک کنم پنچر شده

الان داریم میریم دکتر که سشوارو از تو حلقم در بیاره