از آن روزی که اینترنت بنا شد🌸

زن خونه ز مرد خود جدا شد

☘️نه چای آماده و نه استکانی ☘️

دریغ از پختن یک لقمه نانی


🌸سر صبحی که پی جو تا سحرگاه🌸

موبایلش روشنه هر گاه و بی گاه

☘️گهی اینترنت و گه سروش و گه ☘️

پیامک میزنه این خط به اون خط


🌸خیالش نی بچه ش داره میمیره 🌸

خوراکش خورده یا اینکه نخورده

☘️خیالش نی که مردش خسته و زار ☘️

میاد خونه شبانگاهان سر کار


🌸سرش توی موبایلش هی میخنده 🌸

پیامک میزنه خالی میبنده

☘️بجای همدمی با مرد خونه☘️

وی پی ان روز و شب همدمشونه


🌸الهی این موبایلا را تو بشکن 🌸

دل بیچاره ی مردا رو نشکن

☘️قدیما مرد و زن همراه و همدل ☘️

حالا همدم شده خط ایرانسل


🌸الهی کابل اینترنت جدا شه 🌸

موبایل از دست این زن ها رها شه..😂🎩