‏یبارم اونقدر تست ربات گوگل رو رد شدم که آخرسر گوگل یه قرآن آورد، دستمو گذاشتم روش قسم‌ خوردم که ربات نیستم تا ولم کرد!