ناپلئون در کدام جنگ مرد؟ در اخرین جنگش!!!

اعلامیه استقلال آمریکا در کجا امضا شد؟ در پایین صفحه!!!!

علت اصلی طلاق چیست؟ ازدواج!!!

علت اصلی مردود شدن دانش آموزان چیست؟_امتحان!!!!

چه چیزهایی را هرگز نمیتوان در صبحانه خورد؟نهار و شام!!!!

چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟ نیمه دیگر آن سیب!!!

اگر یک سنگ قرمزی را در دریای آبی بیاندازیم چه خواهد شد؟ خیس خواهد شد!!!!

یک فرد چگونه میتوان هشت روز نخوابد؟مشکلی نیست شبها می خوابد!!!!