اگه احتیاط نکنی تصادف میکنی و به هفتاد قسمت نامساوی تقسیم میشی و عکس مچاله شده ماشین بذاره  نوشته: یکی عاشقته، با احتیاط رانندگی کن!