دوستش علت را جویا شد 


👈 او گفت: این زن از روز اول همیشه می خواست من را عوض کند، مرا وادار کرد سیگار و مشروب را ترک کنم، لباس بهتر بپوشم، قماربازی نکنم، در سهام سرمایه‌گذاری کنم و حتی مرا عادت داده که به موسیقی کلاسیک گوش کنم و لذت ببرم.


👈دوستش گفت: اینها که می‌گویی که چیز بدی نیست 😳


👈مرد گفت: درسته ولی،حالا حس می‌کنم که دیگر این زن در شان من نیست 😳😎


👈 نتیجه اخلاقی : بگذارید مردها همان نکبتی که هستند، بمانند 😜😂