1- موز 🍌 🍌

2- سیب 🍎 🍏

3- پرتقال 🍊 🍊

4- توت فرنگی🍓 🍓 

5- آلبالو 🍒 🍒

6- گیلاس🍒 🍒

7- آناناس🍍🍍 

8- آلوچه 

9- زرد آلو 

10- انار


.............................................................................................................................................................................................................................................


1- موز : شما انسانی هستید که موز را دوست دارید

2- سیب : شما انسانی هستید که سیب را دوست دارید

3- پرتقال : شما انسانی هستید که پرتقال را دوست دارید

4- توت فرنگی : شما انسانی هستید که توت فرنگی را دوست دارید

5- آلبالو : شما انسانی هستید که آلبالو را دوست دارید

6- گیلاس : شما انسانی هستید که گیلاس را دوست دارید

7- آناناس : شما انسانی هستید که آناناس را دوست دارید

8- آلوچه : شما انسانی هستید که آلوچه را دوست دارید

9- زردآلو : شما انسانی هستید که زردآلو را دوست دارید

10- انار: شما انسانی هستید که انار را دوست دارید 

.

.

فحش نده خودتی