مدیر یک  مدیر دو 😊

مدیر دنده به دنده 🚗

مدیر عسل بنده 🐝

مدیر بشقاب پرنده 🚀

مدیر سالار و قنده 😋

مدیر چرا نمی‌خنده؟ 😕

مدیر آه 😵 مدیر ماه 🌚

مدیر مثل قناری 🐥

مدیر ماشین فراری 🚗

مدیر رفته به پیکنیک 🌻

مدیر میکنه جیک جیک 🐤


مدیر کجای کاری؟ 🚣

رفتی موتور سواری؟ 🏍

مدیر آه 😮 مدیر ماه 🌝

مدیر رفته به صحرا 🚵

مدیر میخنده قاه قاه 😂

مدیر پیرن خریده 👚

مدیر دستشو بریده 🔪

مدیر آه 😟 مدیر ماه 🌙

مدیر رفته کره ماه 🌕

مدیر هستش خودش ماه 🌝