گفت والا چه عرض کنم.... با تحمل گشنگی حال فقرا و گرسنگان را درک میکنیم!


بعدش زخم معده و سنگ کلیه و صفرا میگیریم پس حال بیماران را هم درک میکنیم!


بعد در اثر گشنگی عصبی و پرخاشگر میشیم حال دیوانه ها را هم میفهمیم!


بعدشم دم افطار اینقدر میخوریم که به مرز ترکیدن میرسیم و حال پول دارا رو هم درک میکنیم!ودر آخر موقع خواب از شدت زیاد خوردن نمیتونیم بخوابیم و تکون بخوریم که حال باردارهارو هم درک میکنیم!


حالا هى بگید فوایدش😁😂😂