یه روز برای مصاحبه تلویزیونی میرن به یه دبستان...


قبل از مصاحبه شروع میکنن به بچه ها یاد میدن که بگید ایران خیلی خوبه

ما در ایران امکانات زیادی داریم

ما در ایران پارکهای بازی داریم

ما در ایران آزادی و رفاه داریم

ما در ایران.......


یه دفعه میبینن یکی از دانش آموزا میزنه زیر گریه !!

میگن چی شده ؟؟!!!


میگه من دوست دارم برم ایران !!