رازهایتان را به  بعضی زنان نگویید!!!


زیرا زنها دو گونه با راز برخورد میکنن


یا آن را انقدر بی ارزش میدانند که به همه میگویند🙄


یا آن را انقدر مهم میدانند که حیفشان می آید به کسی نگویند😑


خلاصه در هردو صورت میگن!!!😐


پس نگو برادر من نگو!