نماز مهم ترین فرصت بشر است.

برای اثبات این که او برترین افریده خداوند است.