مامور برق رفته داخل سطل زباله، سطلم بستن به جرثقیل!

عزرائیل بعد از دیدن این صحنه استعفای خودش رو تحویل خدا داد.

نظر حتما یادتون نره.