پنج چیزه ک هیچوقت نمیشه اوناروبرگردوند

۱. سنگ ................... وقتی ک پرت بشه

۲. حرف ...................وقتی ک زده بشه

۳. موقعیت ............... وقتی ک ازدست بره

۴. زمان ................... وقتی ک بگذره

۵. دل ......................وقتی ک بشکنهپس حواسمون باشه......چون خیلی زود...دیر میشه