می دونید چرا مرد باید قدش بلندتر از قد زنش باشه؟😎😎


بخاطر اینکه واسه بوسیدنِ عشقش، غرورشو بشکنه و سرشو پایین بیاره و با خضوع؛ عزیزترینِ دنیاشو ببوسه...☺️

زن هم باید قدش کوتاه تر باشه که وقتی خودشو توی آغوش عشقش جا میکنه، بدونه که سایه مردش روی سرشه...☺️الکی مصلن من خیلی رومانتیکم

شوهر باشه کوفت باشه😕فقط باشه😍😭