۱. در اوج شکست و نا امیدی

هم باید امید به گشایش داشت

 

۲. با تکبر و خودخواهی آنچه

که داری از دست خواهی داد

نظر حتما یادتون نره.