💥هفته رفیق مبارک 

🌹بفرستید برای رفیقای بامعرفت


خوشبختی ❤️

یعنی ❤️

داشتن ❤️

دوستانی❤️ 

مثل ❤️

شما ❤️


امتحان گواهینامه که داشتم سرهنگ پرسید: دورزدن کجاممنوعه؟ گفتم تو عالم رفاقت... لبخند زد و گفت: پیاده شو قبولی...؛هفته جهانی "رفاقت" فرخنده باد.بفرست برای اونهایی که تو زندگیت با ارزشند.من که فرستادم. 

🍃🌺❤️❤️❤️🌺🍃

این هفته، هفته بهترین دوسته😘

بفرست واسه همه دوستای خوبت❤️