لطفا چیستان ها را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب بر روی منو “پاسخ چیستان” کلیک نمایید تا جواب چیستان برای شما نمایان شود.

چیستان های علمی با جواب

2- خودش دسته ی بیله؟

پاسخ چیستان

تفنگ

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

3- آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

پاسخ چیستان

کفش

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

4- آن چیست که امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

پاسخ چیستان

مرگ

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

5- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟

پاسخ چیستان

تخمه

چیستان های علمی با جواب

سوالات علمی

+ + + چیستان علمی با جواب + + +

6- آن کدام جانور است که صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

پاسخ چیستان

انسان در دوران زندگی

+ + + چیستان علمی با جواب + + +

7- آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟

پاسخ سوال علمی

آفتابه

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

8- آن چیست که من یکی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

پاسخ چیستان

نقطه

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

9- آن چیست که در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

پاسخ چیستان

چشم

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

10- آن چیست که تا اسمش را به زبان می رانی می شکند؟

پاسخ چیستان

سکوت

چیستان های علمی با جواب

سوالات علمی

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

11- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

پاسخ چیستان

نوار

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

12- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

پاسخ چیستان

ده نفر

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

13- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

پاسخ چیستان

موج

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

14- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

پاسخ چیستان

دندان

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

15- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

پاسخ چیستان

لاک پشت

چیستان های علمی با جواب

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

16- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

پاسخ چیستان

غاز

+ + + چیستان علمی با جواب + + +

17- آن کدام درنده است که آدم سرش را می خورد؟

پاسخ چیستان

شیر

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

18- آن چیست که در میان (گربه)، ماهی است؟

پاسخ چیستان

گرمابه

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

19- منظور از خروس بیوه چیست؟

پاسخ چیستان

خروس بدون حرف واو است که خرس می شود

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

20- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

پاسخ چیستان

چینی می شکند، اما ژاپنی نمی شکند

+ + + سوالات علمی با جواب + + +

21- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟

پاسخ چیستان

نوار کاست و ویدئو

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

22- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

پاسخ چیستان

خداوند متعال غم بندگانش را می خورد، عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست

چیستان های علمی با جواب

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

23- از صفر تا صد چند تا ۹ وجود دارد؟

پاسخ چیستان

بیست تا

+ + + سوالات علمی با جواب + + +

24- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

پاسخ چیستان

دوچرخه

+ + + سوال علمی با جواب + + +

25- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

پاسخ چیستان

حنا

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

26-آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

پاسخ چیستان

ناودان

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

27- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

پاسخ چیستان

ساعت پاندول دار

+ + + سوال علمی با جواب + + +

28- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

پاسخ چیستان

شلغم نیم آن لنگ است در معنی

+ + + چیستان های علمی با جواب + + +

29- آن چیست که اگر باشد (کور) است و اگر نباشد (کر) است؟

پاسخ چیستان

حرف واو

+ + + معمای علمی با جواب + + +

30- آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

پاسخ چیستان

نقطه

امیدواریم از چیستان های علمی که در این بخش از مجله اینترنتی جوان امروز برای شما آماده کرده ایم، استفاده کرده باشید. اگر چیستان های جالب دیگری در ذهنتان هست، لطفا در بخش نظرات بیان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند.